Algemene voorwaarden van levering (opleiding)

(hier te downloaden)

Het LeerLokaaL is een activiteit van  Het LeerLokaaL BV gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem.

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen.

Opleiding, cursussen en workshops

Artikel 1: Aanmelding en inschrijving

1.  Aanmelding vindt plaats door middel van inzending van het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier dan wel het formulier op onze site.

2. De datum van ontvangst geldt als inschrijvingsdatum.

3. Inschrijving via beide formulieren gelden als bindend.

Artikel 2: Toelating en selectie

1. Het LeerLokaaL bepaalt welke cursisten worden toegelaten.

2. Indien zich voor een cursus meer deelnemers melden dan kunnen worden geplaatst, wordt, naast geschiktheid, de volgorde van aanmelding aangehouden en worden de overigen een plaats aangeboden op de eerstvolgende cursus met dezelfde inhoud.

3. Indien zich voor een cursus minder deelnemers aanmelden dan het vereiste minimum aantal dan is Het LeerLokaaL gerechtigd de cursus te annuleren zonder dat de cursist recht kan doen gelden op enige schadevergoeding. Eventueel al betaald cursusgeld zal binnen twee weken worden gerestitueerd, tenzij de cursist aangeeft ingeschreven te willen blijven staan voor de volgende cursus.

4. Indien het cursusgeld nog niet betaald is behoud het LeerLokaaL  zich het recht voor om andere inschrijvers die wel betaald hebben voor te laten gaan.

Artikel 3: Cursusjaar opleidingen en lange cursussen

1. Het cursusjaar voor de jaaropleiding loopt van september tot en met december het jaar erop. Of van januari tot en met maart het volgende jaar. De overige cursussen en workshops vinden plaats op de via de website aangegeven data.

2. De vakantie- en feestdagen zijn vermeld op het vakantierooster.

Artikel 4: Kosten en betaling

1. De prijs van de cursus staat op de website en inschrijfformulier vermeld en/of is op aanvraag verkrijgbaar. De jaaropleiding en de cursussen zijn  vrijgesteld van BTW.

2. Onze overige diensten en workshops zijn BTW plichtig.

3. Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen.

4. De reiskosten van de  woon- of verblijfplaats van de cursist naar Arnhem en vice versa, en de verblijfskosten tijdens de cursus komen geheel voor rekening van de cursist.

5. Niet betalen of te laat betalen van het cursusgeld en of de materialen kan resulteren in verwijdering van de cursus. Dit heeft geen invloed op de handhaving de ingebrekestelling van de cursist. Voor het niet voldoen van cursusgelden en materiaalkosten zie artikel 10

Artikel 5: Annulering

0. Na aanmelding geldt een wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen maar niet later dan aanvang van de cursus

1. Bij een annulering voor aanvang van een cursus worden geen kosten in rekening gebracht indien de cursist 1 maand voorafgaande aan de start van het cursusjaar of 1 maand voor de aanvang van de betreffende cursus of workshop per aangetekende brief heeft geannuleerd of per mail en/of mondeling waarbij pas na  terugbevestiging door het LeerLokaaL de annulering effectief zal zijn.

2. Bij annulering tijdens de cursus of binnen 1 maand voor aanvang bestaat in beginsel geen recht op terugbetaling van het cursusgeld behoudens indien sprake is  van hetgeen in lid 3 van dit artikel is gesteld.

3. Bij overlijden van de cursist wordt de overeenkomst na mededeling van dit overlijden met ingang van de datum van overlijden beëindigd en vervalt de resterende betalingsverplichting. Indien het lesgeld al voor het gehele cursusjaar was voldaan, zal Het LeerLokaaL aan de erfgenamen het lesgeld over de periode vanaf de overlijdensdatum tot aan de oorspronkelijke einddatum van de cursus restitueren.

Artikel 6: Examen

1. De cursist van de jaaropleiding  heeft recht op het door Het LeerLokaaL jaarlijks af te nemen examen/eindopdracht indien voldaan is aan de voorwaarden zoals vermeld in lid 2.

2. Om deel te kunnen nemen aan het examen dient de cursist bij de Het LeerLokaaL te zijn ingeschreven en de cursusgelden voldaan hebben.

Artikel 7: Cursusboeken en cursusmateriaal

1. Het LeerLokaaL betracht de nodige zorgvuldigheid bij de samenstelling en controle van de door haar gemaakte cursusboeken en zal al hetgeen doen dat redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om fouten hierin te voorkomen.

2. Het LeerLokaaL staat evenwel niet in voor de volledigheid en de juistheid van de hierin vervatte informatie (bijvoorbeeld in verband met drukfouten e.d.).

3. De intellectuele eigendomsrechten op de door  Het LeerLokaaL uitgegeven cursusboeken blijven te allen tijde bij het LeerLokaaL.

3. Het tijdens de cursus aan de cursisten ter beschikking gestelde cursusmateriaal mag niet zonder schriftelijke toestemming van Het LeerLokaaL worden vermenigvuldigd noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan binnen hel kader van de cursus.

Artikel 8: Uitval van lessen

1. Het LeerLokaaL behoudt zich het recht voor de oorspronkelijke cursusleider, docent, resp. trainer te vervangen.

2. Ingeval van ziekte van een docent zal Het LeerLokaaL zich inspannen de lessen te verschuiven c.q. te  herroosteren. Daarbij zal gekeken worden naar wat de meest optimale dag/tijd is voor zowel de groep als haalbaar voor het LeerLokaaL Hierbij geldt dat individuele wensen zullen wijken voor die van de groep.

3. Indien geen vervanging gevonden kan worden zal het lesgeld voor de overige lessen, die zullen uitvallen, gerestitueerd.

4. Met het vermelde in lid 1 en 2 wordt Het LeerLokaaL geacht zich genoegzaam aan haar verplichtingen jegens de cursist te hebben voldaan en deswege de cursist geen recht heeft op verdere schadevergoeding.

5. De door de cursist verzuimde lessen, om welke redenen dan ook, kunnen om organisatorische redenen niet ingehaald worden. De cursist heeft alsdan ook geen recht op restitutie van cursusgeld.

Artikel 9: Klachten en geschillen

Bij een klacht kan men zich wenden tot de geschillen commissie van het LeerLokaaL

BSO-Thialf,
t.a.v. Mevrouw E . Terburg,
Dullertstraat 31,
6828 HK, Arnhem
Email: BSO-Thialf@outlook.com

Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.

Uw klacht dient in ieder geval te bevatten:

  1. Uw naam en adres,
  2. Dagtekening.
  3. Een duidelijke omschrijving van de klacht,
  4. De reden waarom u bezwaar maakt en
  5. Ondertekening

Klachten worden binnen 14 dagen na dagtekening van ontvangst van de klacht in behandeling genomen en afgehandeld. Mocht die termijn niet behaald worden dan wordt de cursist daarvan op de hoogte gebracht met de redenen van de verlenging van de termijn en de verwachte oplossingsdatum. Vanzelfsprekend worden alle klachten vertrouwelijk behandeld.

Het oordeel van de geschillencommissie is voor Het LeerLokaaL  bindend; eventuele consequenties worden door Het LeerLokaaL snel afgehandeld.

De gegevens van een klacht en de afhandeling daarvan blijven 1 jaar na afhandeling geregistreerd en zullen daarna vernietigd worden.

Artikel 10: Rente en kosten

1. Indien het verschuldigde cursusgeld en de materiaalkosten  niet wordt voldaan dan zal de cursist eerst een herinnering ontvangen. Mocht betaling niet plaatsvinden dan wordt een aanmaning verstuurd en wordt het alsdan verschuldigde bedrag verhoogd met ten minste € 12,50 administratiekosten.

2. Indien het onder lid 1 vermelde bedrag niet binnen 10 dagen na dagtekening van de aanmaning is bijgeschreven op de rekening van het LeerLokaaL dan is de cursist in gebreke en zal de Het LeerLokaaL de vordering uit handen geven aan haar incassobureau. De kosten hieraan verbonden (w.o. 15% buitengerechtelijke incassokosten) zijn voor rekening van de cursist.

3. Tevens dient de cursist de wettelijke rente te betalen vanaf de datum dat de cursist in gebreke is.

4. Daarenboven zijn na het verstrijken van de in de voormelde herinnering gestelde termijn bij niet betaling alle reeds vervallen, voor zover nog niet betaald, en nog te vervallen termijnen ineens opvorderbaar. In dit soort gevallen behoudt het LeerLokaaL zich het recht voor de betreffende cursist de toegang tot de cursus te ontzeggen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

1. Medewerkers van de Het LeerLokaaL geven opleidingen en adviezen naar eer en geweten.

2. Het LeerLokaaL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die als gevolg daarvan zouden kunnen optreden, behoudens haar verantwoordelijkheid jegens de wet.

Artikel 12: Ontbinding

1. Het LeerLokaaL is bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen indien de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt.

Artikel 13: Brochures e.d.

1. Aan de van Het LeerLokaaL afkomstige brochures, formulieren enz. kunnen geen rechten worden ontleend voor zover deze afwijken van de rechten zoals weergegeven in deze algemene voorwaarden.

Verhuur werkruimte

Artikel 1: Aard en totstandkoming van de overeenkomst

1. Het gebruik van de ruimte van het LeerLokaaL en de aanwezige machines moet gezien worden als het leveren van een dienst. Waarbij de verhuurder er zorg voor draagt dat de huurder gebruik kan maken van de aanwezige apparatuur en ruimte.

Artikel 2: Toelating

1. Het LeerLokaaL bepaalt welke huurders worden toegelaten. Daarbij geldt ondermeer als criterium dat de cursist aantoonbaar over de kwaliteiten beschikt die voor gebruik van de machines noodzakelijk is.

Artikel 3: Aanmelden en reservering

1. Indien de huurder een werktijd reserveert zal deze van zijn/haar tegoed worden afgeschreven,  dan wel berekend worden ongeacht de huurder wel of niet fysiek in de ruimte aanwezig is.

Artikel 4: Prijzen urenkaarten en huurtarieven

1. De urenkaarten zijn een halfjaar  na aanschaf geldig en de gehanteerde tarieven blijven die van het moment van aanschaffen van de urenkaart.

2. De prijzen zijn zoals vermeld op de website van het leerlokaal behoudens typefouten,

Artikel 5: Aansprakelijkheid gebruik machines  materialen en gereedschap.

De huurder maakt voor eigen risico gebruik van de aanwezige materialen en machines. De verhuurder is daarbij gevrijwaard van enige schadeclaim als gevolg van schade door eventuele gebreken aan machines of materialen dan wel door onoordeelkundig handelen van de huurder zelf. Behoudens de aansprakelijkheid jegens de wet.

Artikel 6: Huisreglement

1. Het huis reglement is van toepassing en wordt op verzoek ter hand gesteld. Ook is het ter lezing in het LeerLokaaL aanwezig. Gebruikers/huurders worden geacht het huisreglement te volgen.

Artikel 7: Declaratie en betaling

1. De kosten voor de huur van de werkplaats alsmede de gebruikte materialen dienen door de huurder voor het verlaten van de werkplaats met de beheerder afgerekend te worden.

2. Aangeschafte urenkaarten dienen contant te worden afgerekend.

3. Indien de urenkaarten en/of materialen op  rekening worden aangeschaft dan geldt hierbij dat betaling buiten de betalingstermijn van 14 dagen kan leiden tot ontzegging van de toegang tot het LeerLokaaL zonder dat daarbij de opeisbaarheid van de schuld teniet zal gaan.

Artikel 8: Rente en kosten

1. Indien het verschuldigde huurgeld en de materiaalkosten  niet wordt voldaan dan zal de huurder eerst een herinnering ontvangen.

2. Mocht betaling niet plaatsvinden dan wordt een aanmaning verstuurd en wordt het alsdan verschuldigde bedrag verhoogd met ten minste € 12,50 administratiekosten.

3. Indien het onder lid 1 vermelde bedrag niet binnen 10 dagen na dagtekening van de aanmaning is bijgeschreven op de rekening van het LeerLokaaL dan is huurder in gebreke en zal Het LeerLokaaL de vordering uit handen geven aan haar incassobureau. De kosten hieraan verbonden (w.o. 15% buitengerechtelijke incassokosten) zijn voor rekening van de cursist.

4. Tevens dient de cursist de wettelijke rente te betalen vanaf de datum dat de cursist in gebreke is. Daarenboven zijn na het verstrijken van de in de voormelde herinnering gestelde termijn bij niet betaling alle reeds vervallen, voor zover nog niet betaald, en nog te vervallen termijnen ineens opvorderbaar. In dit soort gevallen behoudt het LeerLokaaL zich het recht voor de betreffende huurder de toegang tot de ruimte te ontzeggen zonder dat daarbij de opeisbaarheid van de som teniet wordt gedaan.