Algemene voorwaarden van levering (opleiding)

(hier te downloaden)

Het LeerLokaaL is een activiteit van  Het LeerLokaaL BV gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem.

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen.

Opleiding, cursussen en workshops

Artikel 1: Aanmelding en inschrijving

1.  Aanmelding vindt plaats door middel van inzending van het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier dan wel het formulier op onze site.

2. De datum van ontvangst geldt als inschrijvingsdatum.

3. Inschrijving via beide formulieren gelden als bindend.

Artikel 2: Toelating en selectie

1. Het LeerLokaaL bepaalt welke cursisten worden toegelaten.

2. Indien zich voor een cursus meer deelnemers melden dan kunnen worden geplaatst, wordt, naast geschiktheid, de volgorde van aanmelding aangehouden en worden de overigen een plaats aangeboden op de eerstvolgende cursus met dezelfde inhoud.

3. Indien zich voor een cursus minder deelnemers aanmelden dan het vereiste minimum aantal dan is Het LeerLokaaL gerechtigd de cursus te annuleren zonder dat de cursist recht kan doen gelden op enige schadevergoeding. Eventueel al betaald cursusgeld zal binnen twee weken worden gerestitueerd, tenzij de cursist aangeeft ingeschreven te willen blijven staan voor de volgende cursus.

4. Indien het cursusgeld nog niet betaald is behoud het LeerLokaaL  zich het recht voor om andere inschrijvers die wel betaald hebben voor te laten gaan.

Artikel 3: Cursusjaar opleidingen en lange cursussen

1. Het cursusjaar voor de jaaropleiding loopt van september tot en met december het jaar erop. Of van januari tot en met maart het volgende jaar. De overige cursussen en workshops vinden plaats op de via de website aangegeven data.

2. De vakantie- en feestdagen zijn vermeld op het vakantierooster.

Artikel 4: Kosten en betaling

1. De prijs van de cursus staat op de website en inschrijfformulier vermeld en/of is op aanvraag verkrijgbaar. De jaaropleiding en de cursussen zijn  vrijgesteld van BTW.

2. Onze overige diensten en workshops zijn BTW plichtig.

3. Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen.

4. De reiskosten van de  woon- of verblijfplaats van de cursist naar Arnhem en vice versa, en de verblijfskosten tijdens de cursus komen geheel voor rekening van de cursist.

5. Niet betalen of te laat betalen van het cursusgeld en of de materialen kan resulteren in verwijdering van de cursus. Dit heeft geen invloed op de handhaving de ingebrekestelling van de cursist. Voor het niet voldoen van cursusgelden en materiaalkosten zie artikel 10

Artikel 5: Annulering

0. Na aanmelding geldt een wettelijke bedenktijd van 14 werkdagen maar niet later dan aanvang van de cursus

1. Bij een annulering voor aanvang van een cursus worden geen kosten in rekening gebracht indien de cursist 1 maand voorafgaande aan de start van het cursusjaar of 1 maand voor de aanvang van de betreffende cursus of workshop per aangetekende brief heeft geannuleerd of per mail en/of mondeling waarbij pas na  terugbevestiging door het LeerLokaaL de annulering effectief zal zijn.

2. U kunt een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde annuleren en opzeggen. De ondernemer doet u hiervan een bevestiging toekomen. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling en tussentijdse beëindigingsregeling. U  betaalt dan een redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden waaronder de Opstartkosten. Voor alle duidelijkheid treft u hieronder een overzicht van deze kosten als percentage van de overeengekomen prijs. Deze percentages betreffen de maximaal te betalen vergoeding. Indien de te betalen redelijke vergoeding lager is dan zal u een lagere vergoeding in rekening worden gebracht. De hoogte van de vergoeding zal op uw verzoek door de ondernemer worden onderbouwd:

Opleiding is korter dan 1 studiejaarOpleiding is 1 studiejaar of langer dan 1 studiejaar
Annuleren tot 2 maanden voor aanvang10% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*10%  van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*
Annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang20% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*20% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*
Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang30% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*30% van de overeengekomen prijs voor alleen het  komend studiejaar en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*
Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*40% van de overeengekomen prijs voor alleen het komend studiejaar onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal*
Tussentijdse beëindigingBij tussentijdse beëindiging 50% (als opstartkosten) van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs, ongeacht of u aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs. De kosten van het reeds gevolgde onderwijs worden in beginsel als volgt vastgesteld:

•Bij opleiding lopend over het jaar: de kosten naar rato van het aantal maanden/dagen waarin de opleiding is gevolgd inclusief de lopende maand.

•Bij opleiding verdeeld in blokken: de kosten van de afgeronde blokken/modules vermeerderd met de kosten van de module(s)/het blok (de blokken)  die ten tijde van de tussentijdse  beëindiging  worden gevolgd.

Bij tussentijdse beëindiging 40% (als opstartkosten) van de overeengekomen prijs voor alleen het lopende studiejaar onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal, plus de kosten van het reeds gevolgde onderwijs ongeacht, of u aanwezig was bij deze bijeenkomst(en). De totale kosten zijn nimmer hoger dan de overeengekomen prijs. De kosten van het reeds gevolgde onderwijs worden in beginsel als volgt vastgesteld:

•Bij opleiding lopend over het hele jaar: de kosten naar rato van het aantal maanden waarin de opleiding is gevolgd inclusief de lopende maand.

•Bij opleiding verdeeld in blokken: de kosten van de afgeronde blokken/modules vermeerderd met de kosten van de module(s)/het blok (de blokken)  die ten tijde van de tussentijdse  beëindiging worden gevolgd.*

3. Bij overlijden van de cursist wordt de overeenkomst na mededeling van dit overlijden met ingang van de datum van overlijden beëindigd en vervalt de resterende betalingsverplichting. Indien het lesgeld al voor het gehele cursusjaar was voldaan, zal Het LeerLokaaL aan de erfgenamen het lesgeld over de periode vanaf de overlijdensdatum tot aan de oorspronkelijke einddatum van de cursus restitueren.

Artikel 6: Examen

1. De cursist van de jaaropleiding  heeft recht op het door Het LeerLokaaL jaarlijks af te nemen examen/eindopdracht indien voldaan is aan de voorwaarden zoals vermeld in lid 2.

2. Om deel te kunnen nemen aan het examen dient de cursist bij de Het LeerLokaaL te zijn ingeschreven en de cursusgelden voldaan hebben.

Artikel 7: Cursusboeken en cursusmateriaal

1. Het LeerLokaaL betracht de nodige zorgvuldigheid bij de samenstelling en controle van de door haar gemaakte cursusboeken en zal al hetgeen doen dat redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om fouten hierin te voorkomen.

2. Het LeerLokaaL staat evenwel niet in voor de volledigheid en de juistheid van de hierin vervatte informatie (bijvoorbeeld in verband met drukfouten e.d.).

3. De intellectuele eigendomsrechten op de door  Het LeerLokaaL uitgegeven cursusboeken blijven te allen tijde bij het LeerLokaaL.

3. Het tijdens de cursus aan de cursisten ter beschikking gestelde cursusmateriaal mag niet zonder schriftelijke toestemming van Het LeerLokaaL worden vermenigvuldigd noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan binnen hel kader van de cursus.

Artikel 8: Uitval van lessen

1. Het LeerLokaaL behoudt zich het recht voor de oorspronkelijke cursusleider, docent, resp. trainer te vervangen.

2. Ingeval van ziekte van een docent zal Het LeerLokaaL zich inspannen de lessen te verschuiven c.q. te  herroosteren. Daarbij zal gekeken worden naar wat de meest optimale dag/tijd is voor zowel de groep als haalbaar voor het LeerLokaaL Hierbij geldt dat individuele wensen zullen wijken voor die van de groep.

3. Indien geen vervanging gevonden kan worden zal het lesgeld voor de overige lessen, die zullen uitvallen, gerestitueerd.

4. Met het vermelde in lid 1 en 2 wordt Het LeerLokaaL geacht zich genoegzaam aan haar verplichtingen jegens de cursist te hebben voldaan en deswege de cursist geen recht heeft op verdere schadevergoeding.

5. De door de cursist verzuimde lessen, om welke redenen dan ook, kunnen om organisatorische redenen niet ingehaald worden. De cursist heeft alsdan ook geen recht op restitutie van cursusgeld.

Artikel 9: Klachten en geschillen

  1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
  2. Geschillen tussen u en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door u als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, meer informatie is te vinden op:www.degeschillencommissie.nl.
  3. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien u de klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij de ondernemer heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
  4. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij De Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
  5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
  6. Wanneer u een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.
  7. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan De Geschillencommissie, moet hij u eerst schriftelijk vragen om binnen 5 weken uit te spreken of u daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
  8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van De geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.
  9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de student, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.

Artikel 17 – Nakominggarantie

Artikel 10: Rente en kosten

1. Indien het verschuldigde cursusgeld en de materiaalkosten  niet wordt voldaan dan zal de cursist eerst een herinnering ontvangen. Mocht betaling niet plaatsvinden dan wordt een aanmaning verstuurd en wordt het alsdan verschuldigde bedrag verhoogd met ten minste € 12,50 administratiekosten.

2. Indien het onder lid 1 vermelde bedrag niet binnen 10 dagen na dagtekening van de aanmaning is bijgeschreven op de rekening van het LeerLokaaL dan is de cursist in gebreke en zal de Het LeerLokaaL de vordering uit handen geven aan haar incassobureau. De kosten hieraan verbonden (w.o. 15% buitengerechtelijke incassokosten) zijn voor rekening van de cursist.

3. Tevens dient de cursist de wettelijke rente te betalen vanaf de datum dat de cursist in gebreke is.

4. Daarenboven zijn na het verstrijken van de in de voormelde herinnering gestelde termijn bij niet betaling alle reeds vervallen, voor zover nog niet betaald, en nog te vervallen termijnen ineens opvorderbaar. In dit soort gevallen behoudt het LeerLokaaL zich het recht voor de betreffende cursist de toegang tot de cursus te ontzeggen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

1. Medewerkers van de Het LeerLokaaL geven opleidingen en adviezen naar eer en geweten.

2. Het LeerLokaaL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die als gevolg daarvan zouden kunnen optreden, behoudens haar verantwoordelijkheid jegens de wet.

Artikel 12: Ontbinding

1. Het LeerLokaaL is bevoegd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen indien de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt.

Artikel 13: Brochures e.d.

1. Aan de van Het LeerLokaaL afkomstige brochures, formulieren enz. kunnen geen rechten worden ontleend voor zover deze afwijken van de rechten zoals weergegeven in deze algemene voorwaarden.